Products

แกนสั้นตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการพร้อมทั้งทำการลบมุม

แกนยาวผลิตตามความหนาที่ลูกค้าต้องการ

"ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา"

เราผลิตแกนกระดาษที่มีคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์ความชำนาญในการผลิตแกนกระดาษมานานกว่า 12 ปี โดยมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญ ความพึงพอใจของลูกค้า

แกนกระดาษทุกแกนได้ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000:2001 อย่างเคร่งครัด เรามีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบคุณภาพของแกนกระดาษ เพื่อพัฒนาแกนกระดาษให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดถือความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญอันดับหนึ่ง